Podmínky ECHT DOMÁCÍ


1. Provozovatel žádným způsobem neručí za zboží prodávané uživateli webu a neposkytuje žádnou záruku. Veškerou zodpovědnost za prodávané zboží nese uživatel, který dané zboží poskytuje.


2. Na Serveru je povoleno nabízet pouze produkty, které jsou uvedeny v jednotlivých kategoriích. V případě zájmu inzerování nového produktu kontaktujte Provozovatele, který rozhodne o případném zařazení do nabídky.


3. Účelem Serveruje vytvoření prostoru pro propojení nabídky a poptávky po tzv. domácích produktech, tj. produkty ze zahrady, pole, sadů atd. 


4. Na serveru je zakázáno inzerovat obchodní sdělení, jež jsou příliš obecná, zavádějící, odkazující na jiné servery (tzv. redirect) popř. odporují účelu tohoto Serveru. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakýkoliv inzerát, jenž bude v rozporu s těmito Podmínkami, oprávněnými podnikatelskými zájmy Provozovatele či právními předpisy ČR či jiné země, kde byl či mohl být takovýto závadný inzerát zobrazen (dále jen „Závadný inzerát“). V případě zrušení takovéhoto inzerátu, zaniká Objednateli právo na vrácení odměny poskytnuté Provozovateli či jakoukoliv jinou kompenzaci. Objednatel se tímto vzdává práva na náhradu jakékoliv škody, která mu vznikla v případě smazání jakéhokoliv inzerátu ze Serveru, a to i v případě, kdy by bylo následně zjištěno, že se nejedná o Závadný inzerát. Provozovatel si dále vyhrazuje právo znemožnit přístup na Server osobám, které jeho obsah zneužívají, vytužují jej nebo ho využívají jinak než v souladu s účelem Serveru.


5. Služby Serveru jsou běžným uživatelům poskytovány zdarma. Placené služby jsou nabízeny subjektům, kteří se rozhodly využívat služby Serveru pravidelně v souladu s ceníkem, který je dostupný u Provozovatele. Běžní uživatelé si dále mohou objednat tzv. topování svých inzerátu, tj. zvýšení pořadí zobrazování svého inzerátu vůči ostatním. Podmínky této služby jsou uvedeny také v ceníku.


6. Provozovatel si vyhrazuje provádět nezbytné změny v inzerátech, upravovat je, aby byl dostatečně čitelný a jasný pro uživatele Serveru.


7. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 45 dnů od jeho podání Provozovateli. Po této lhůtě bude automaticky vymazán se všemi údaji, které uživatel při zadávání vložil. Tři dny před vymazáním bude uživateli odeslán automatický email, ve kterém může uživatel zažádat o prodloužení platnosti inzerátu. Tato doba automatického smazání se netýká placených služeb pro podnikatele.


8. Předmětem inzerátu může být pouze majetek ve vlastnictví inzerenta. Inzerce možného zprostředkování obchodu není na Serveru povolena.


9. Provozovatel Serveru neodpovídá za činnost uživatelů Serveru ani za obsah zveřejňovaných inzerátů.


10. Vzhledem ke skutečnosti, že Server je určen vytvoření prostoru, kde se nabídka produktů může setkat s poptávkou ze strany případných zákazníků, vzdává se každý uživatel případného práva na náhradu újmy či jakoukoliv jinou kompenzaci či sankci, která by uživateli nebo třetím osobám vznikla v souvislosti s využíváním Serveru. Provozovatel dále neodpovídá za újmu, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.


11. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely provozu Serveru. Provozovatel je oprávněn zasílat uživatelům Serveru informativní emaily ohledně novinek na Serveru. Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které byly vloženy na Server, Provozovatelem pro účel stanovený níže. Uživatel tento souhlas uděluje pro všechny údaje vložené na Server nebo sdělené v souvislosti s provozem tohoto Serveru, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Uživatel si je vědom /a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely provozu Serveru a sdílení těchto informací s obchodními partnery Provozovatele. Sumarizované údaje mohou být použity Provozovatelem pro s tatistické účely, a to pro vnitřní potřebu Provozovatele. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatelem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.Echt-domaci.cz je inzertní server (dále jen „Server“) provozovaný fyzickou osobou, Lukášem Missbachem, IČ 023 40 445, místo podnikání: Boží Hora 1547/14, 664 91 Ivančice (dále jen „Provozovatel“). 


12. Uživatel přistupuje k těmto podmínkám kliknutím na tlačítko „souhlasím“ a tím vzniká právní vztah mezi uživatelem a Provozovatelem. Smluvní vztah mezi uživatelem a Provozovatelem včetně práva na příp. náhradu škody se řídí právním řádem České republiky bez ohledu na předpisy o konfliktu více právních řádů. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.Smluvní vztah založený mezi uživatelem a Provozovatelem na základě těchto obchodních podmínek lze měnit pouze na základě písemného dodatku, jenž je podepsán oběma stranami. Jakékoliv právní jednání vedoucí ke změně či zániku tohoto právního vztahu či založení jiného právního vztahu mezi uživatelem a Provozovatel, nelze provést ústně. Veškerý obsahu Serveru a všechny jeho části jsou autorským dílem či díly. Využití bez souhlasu autora či zneužití je v rozporu s platnými právními předpisy.


13. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.


14. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.